Regulamin

Regulamin korzystania z portalu http://fantube.pl
§ 1 DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia (wyrażenia występujące w tekście Regulaminu pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej) należy rozumieć następująco:
Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://fantube.pl świadczący usługi opisane i zdefiniowane w Regulaminie.
Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, filmy, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie.
Usługodawca/Administrator – użytkownik posiadający prawo do zarządzania danymi Serwisu, zawartością profilu oraz podejmujący działania w systemie jako podmiot odpowiedzialny.
IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).
Baza – zbiór Danych w tym także Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Serwis.
Gość – niezarejestrowany i/lub niezalogowany użytkownik Serwisu.
Użytkownik – zarejestrowany użytkownik Serwisu tj. użytkownik, który przeszedł proces rejestracji w wyniku czego aktywował w ramach Serwisu swoje Konto, które umożliwia mu dostęp do Usług świadczonych w ramach Serwisu w szczególności publikowania/komentowania Danych dostępnych dla wszystkich Gości i Użytkowników Serwisu.
Cookie – niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w postaci pliku Cookie, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
Usługa – czynność mająca na celu dostarczenie Użytkownikowi możliwości sprawnego korzystania z Serwisu w ramach niżej opisanego Regulaminu
Udostępnienie – czynność wykonana przez Użytkownika polegająca na zamieszczeniu na łamach Serwisu Danych(komentarzy, ocen, wpisów), a także dzielenia się informacją na temat tych wpisów za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook.

§ 2 WSTĘP DO REGULAMINU
Przed założeniem konta w Serwisie http://fantube.pl należy przeczytać Regulamin Serwisu i zapoznać się dokładnie z jego treścią i postanowieniami. Założenie konta oznacza, iż Użytkownik przeczytał Regulamin i akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do użytkowania Serwisu zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.
Niniejszy Serwis ma na celu udostępnianie Usług umożliwiających Użytkownikom dzielenie się Danymi z innymi użytkownikami sieci Internet, do których w myśl Polskiego Prawa jak i niniejszego Regulaminu Użytkownika posiada pełne prawa majątkowe i pokrewne.

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu http://fantube.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
2. Serwis ma na celu udostępnienie użytkownikowi możliwości korzystania z narzędzi do uploadu Danych którymi mogą dzielić się z innymi użytkownikami Serwisu.
3. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu przez Użytkownika
4. Użytkownik akceptując regulamin jest zobowiązany do jego przestrzegania i ma świadomość konsekwencji jakie niesie za sobą niewłaściwe użytkowanie Serwisu.
5. Mianem Użytkownika określa się każdą osobę korzystającą z serwisu http://fantube.pl. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca, która ukończyła 18 rok życia i uzyskała pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Osoby małoletnie i/lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnej mogą stać się Użytkownikiem po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego lub korzystając z Serwisu w jego obecności.
7. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:
a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
c) dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym oraz w Profilu są zgodne z prawdą i nie naruszają Polskiego Prawa,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, dla celów pełnego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
e) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
f) akceptuje możliwość zapisania mojego adresu IP i innych danych geolokalizacyjnych mających na celu zabezpieczenie Serwisu przed działaniem niepożądanym,
8. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

§ 4 ZAKRES I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nie może zostać nakazane przez Usługodawcę lub osoby trzecie.
2. Utworzenie i korzystanie z Profilu/Serwisu jest dobrowolne i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Niektóre usługi lub elementy Serwisu mogą być dostępne tylko dla Użytkowników zarejestrowanych.
4. Administrator zamieszcza w Serwisie reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług osób trzecich.
5. Administrator może wymagać aby Użytkownik dokonał rejestracji Profilu wypełniając formularz rejestracyjny i podał w tym celu dane obejmujące dane osobowe. Z chwilą rejestracji zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.

§ 5 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I JEGO USŁUG
1. Użytkownikowi w ramach serwisu przysługuje prawo do określonych Usług w szczególności publikacji Danych, Udostępnienie materiałów i treści.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług Serwisu w sposób jasno określony w Regulaminie.
3. Użytkownik, zamieszczając w ramach Serwisu treści, wizerunek lub inne Dane, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę oraz oświadcza, że posiada do nich pełnię praw autorskich oraz pokrewnych, jednocześnie udziela Serwisowi nieodpłatnej licencji na jego publikację/usunięcie/zmiany zgodnie z zasadami Regulaminu
4. Zabroniona jest publikacja w Serwisie materiałów zawierających treści pornograficzne, ukazujących narządy płciowe oraz o charakterze pedofilskim, łamiących Polskie prawo, nakłaniających do przemocy/rasizmu/wandalizmu lub naruszających czyjąś godność i swobodę. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu, takie jak publikowanie Danych, Udostępnienie, wprowadzanie zmian w profilu przy pomocy ważnej Nazwy Użytkownika oraz Hasła, jednocześnie zobowiązany jest do ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za naruszenia wymienione w pkt.6 .
6. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób, a Właściciel ma prawo do usunięcia materiałów obraźliwych, wulgarnych lub naruszających zasady Regulaminu
7. Użytkownik nie ma prawa do publikacji wizerunku/danych/informacji na temat osób trzecich bez ich zgody.
8. Serwis/Usługodawca nie gwarantuje pełnej funkcjonalności Serwisu 365 dni w roku ze względu na przypadki losowe/rozbudowę/modyfikację Serwisu..
9. Usługodawca zastrzega, że w wyniku prowadzonych prac konserwacyjnych lub systemowych mogą wystąpić czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z Serwisu. Dotyczy to także prac mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Użytkownikom.
10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za materiały publikowane i przesłane przez Użytkowników. Użytkownik ponosi karną i cywilną odpowiedzialność za zamieszczanie materiałów zabronionych. Właściciel ma prawo do usunięcia materiałów obraźliwych, wulgarnych lub naruszających zasady Regulaminu.
11. Usługodawca ma prawo do usunięcia lub całkowitego zablokowania konta Użytkownika, który zamieszcza treści niezgodne z prawem lub Regulaminem Serwisu lub działa na szkodę inny Użytkowników lub Serwisu.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie operacyjnym z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
13. Użytkownik, który został pozbawiony możliwości korzystania z serwisu nie może dokonać kolejnej rejestracji bez zgody Usługodawcy.
14. Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika podanych podczas rejestracji lub zgromadzonych podczas użytkowania serwisu w sytuacji naruszenia przez niego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej/zapory sieciowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu, Profilu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemu komputerowego Użytkownika.
16. Usługodawca zapewnia, że podejmie wszelkie kroki, aby dane osobowe Użytkownika oraz informacje zbierane przez systemy statystyk przechowywane w Serwisie były bezpieczne przed dostępem osób trzecich.
17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
18. Usługodawca dzięki uprawnieniom aplikacji Facebook (akceptowanym dobrowolnie podczas logowania Facebook) zyskuje możliwość udostępniania na profilu Facebook użytkownika dowolnej treści(nie łamiącej polskiego prawa, zasad moralnych i barier wiekowych) w dowolnym momencie umożliwiając śledzenie najciekawszych treści w serwisie.

§ 6 DANE OSOBOWE PRZECHOWYWANE W SERWISIE NA ZASADACH ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie wpisując je do formularza znajdującego się w profilu Użytkownika lub podczas rejestracji. Dane osobowe wykorzystywane będą przez Usługodawcę w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania Umowy lub umów z Użytkownikiem w zakresie świadczenia Usług lub dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
3. Serwis nie gwarantuje bezpieczeństwa haseł i loginów do Serwisu przechowywanych poza bazą Serwisu.
4. Usługodawca uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności przyjętym przez Usługodawcę, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

§ 7 ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY POMIĘDZY USŁUGODAWCĄ A UŻYTKOWNIKIEM
1. Zawarcie umowy między Użytkownikiem a Serwisem uznaje się moment uzupełnienia i przesłania prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą oraz zapoznania się z Regulaminem, dostępnego pod adresem http://fantube.pl/regulamin
2. Umowę rozumieć należy jako porozumienie zawarte na czas nieokreślony pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, mające na celu świadczenie Usług w Serwisie.
3. Usługodawca jak i Użytkownik mają prawo do rozwiązania umowy bez podania określonych przyczyn w trybie natychmiastowym z zastrzeżeniem przeprowadzenia weryfikacji czynności wykonanych w ramach korzystania z Usług Serwisu.

§ 8 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KOMUNIKACJI MIĘDZY SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA, A UŻYTKOWNIKIEM
1. Stały dostęp do Internetu.
2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie oraz sygnalizatory www – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.0 oraz umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML z aktywnym JavaScript.
3. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
4. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript.

§ 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Użytkownik w wypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków przez Usługodawcę lub postępowania wbrew Regulaminowi, ma prawo złożenia reklamację z opisem zaistniałej sytuacji.
2. Reklamacje powinny zawierać informację szczegółowo określającą podstawę jej złożenia, adres Poczty Elektronicznej/Login Użytkownika oraz musi zostać złożona w czasie nie dłuższym niż 31 dni od chwili wystąpienia nieprawidłowości.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
4. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu oraz przepisów prawnych przez Użytkownika.
5. Reklamacje można składać drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§ 10 PRAWA DO TREŚCI SERWISU. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I PRAWA DO BAZ DANYCH.
1. Wszelkie prawa do treści Serwisu zamieszczanych przez Usługodawcę należą do Usługodawcy. Żaden z elementów Serwisu (architektura, grafika, znaki towarowe, oznaczenia , teksty, domena, oprogramowanie, oskryptowanie) w całości lub w części nie może być powielany i rozpowszechniany, dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z zamieszczaniem w Internecie – bez zgody Usługodawcy.
2. Zamieszczając Dane na Serwisie, Użytkownik wyraża nieodpłatną zgodę na dalsze wykorzystanie Danych w sposób zgodny z obowiązującym Regulaminem:
3. Dane będą automatycznie umieszczane na Serwisie i pojawią się we wszystkich stronach Fanpage i Aplikacjach Facebook, niezależnie od tego, gdzie Użytkownik je zamieścił – po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku „Dodaj” przez Użytkownika.
4. Użytkownik zamieszczając Dane na Serwisie wyraża zgodę na publikację informacji o sobie lub dotyczących jego w Serwisie, takich jak umieszczenie Loginu/Nazwy na liście najlepiej ocenianych/promowanych materiałów, liście Top użytkowników.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Regulamin obowiązuje od dnia 29 grudnia 2016 roku.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny oczy użytkownicy zostaną poinformowani drogą Elektroniczną.
3. Regulamin dostępny jest w na stronach Serwisu pod adresem http://fantube.pl/regulamin
4. Prawem właściwym w sprawach nie uregulowanych Regulaminem są przepisy prawa polskiego.
5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2016 roku.
6. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy właściwe powszechne.